Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3622241
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18735629.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3622241 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1700494 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41H 5/26  F41H 7/00  F41H 7/03  F41H 5/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2018/051115 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/206882 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEXTER Systems; 13 Route de la Minière, 78034 Versailles Cedex; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERTRAND, Ludovic; C/O NEXTER SYSTEMS DS/PID 7 route de Guerry CS 90328, 18023 Bourges; FR;
BRICHE, Fabien; C/O NEXTER SYSTEMS DS/PID 7 route de Guerry CS 90328, 18023 Bourges; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Jednotka rampy a prístupová rampa pre vojenské vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3622241
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3622241
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2021 Typ Platba
EP 3622241
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku