Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3638498
(11)  Číslo patentu  37854 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18733162.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3638498 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017005832 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29D 30/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2018/000144 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/228624 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH; Schlachthofstrasse 22, 21079 Hamburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WACHTER, Markus; Parkaue 16, 22926 Ahrensburg; DE;
BEHRENS, Achim; Eichenstrasse 38, 21271 Asendorf; DE;
LANGE-KRAUEL, Thomas; Ochsenwerder Landscheideweg 288, 21037 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu plášťov pneumatík 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.05.2022 
   Maximálna platnosť do  11.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3638498
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3638498
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3638498
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku