Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3630463
(11)  Číslo patentu  40542 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18732887.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3630463 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700056007 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 65/20  B29C 65/78  E06B 3/96  B29K 27/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/053618 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/215934 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Graf Synergy S.r.I.; Via Galilei, 38, 410 15 Nonantola (MO); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VACCARI Andrea; c/o GRAF SYNERGY S.r.l.Via Galilei 38, 410 15 Nonantola (MO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Stroj na zváranie profilových prvkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.05.2023 
   Maximálna platnosť do  22.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3630463
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3630463
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3630463
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 3630463
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku