Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3642312
(11)  Číslo patentu  40124 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18732054.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3642312 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20175569, 20175780, 20175781, 20175782, 20176095 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.06.2017, 31.08.2017, 31.08.2017, 31.08.2017, 07.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI, FI, FI, FI, FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10M 105/04  C10M 169/04  C10G 3/00  C10G 45/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/065976 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/234188 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Neste Oyj; Keilaranta 21, 021 50 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KULMALA Kari; c/o Neste Oyj / IPR PL 310, 061 01 Porvoo; FI;
CASTANIEN Chris; c/o Neste Oyj / IPR PL 310, 061 01 Porvoo; FI;
NISSFOLK Fredrik; c/o Neste Oyj / IPR PL 310, 061 01 Porvoo; FI;
KETTUNEN Mika; c/o Neste Oyj / IPR PL 310, 061 01 Porvoo; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Obnoviteľný základový olej v mazacích kompozíciách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.06.2023 
   Maximálna platnosť do  15.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3642312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3642312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3642312
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 3642312
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku