Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3638680
(11)  Číslo patentu  40355 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18731766.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3638680 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762518106 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 498/04  C07D 498/10  C07D 519/00  A61P 29/00  A61P 37/00  A61K 31/5383   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/065140 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/228934 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim International GmbH; Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSANAC Todd; c/o VP IP Legal Boehringer Ingelheim USA Corp. 900 Ridgebury Road P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368; US;
BURKE Michael, J; 7 The Old Road, 064 70 Newtown, Connecticut; US;
COOK Brian, Nicholas; 4 Hayfield Road, 067 76 New Milford, Connecticut; US;
DISALVO Darren, Todd; 1 Elena Drive, 067 76 New Milford, Connecticut; US;
KIRRANE JR. Thomas, Martin; 400 Washington Drive, 067 62 Middlebury, Connecticut; US;
SHEN Yue; c/o VP IP Legal Boehringer Ingelheim USA Corp. 900 Ridgebury Road P.O. Box 368, Ridgefield, Connecticut 06877-0368; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Heteroaromatické zlúčeniny ako inhibítory vanínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.06.2023 
   Maximálna platnosť do  08.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3638680
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3638680
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3638680
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 3638680
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku