Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3634851
(11)  Číslo patentu  36765 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18731546.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3634851 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500352017 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 35/00  B60F 5/02  B64C 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2018/050005 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/208237 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klein, Stefan; Východná 2, 949 01 Nitra; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Klein, Stefan; Východná 2, 949 01 Nitra; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob transformácie motorového dopravného prostriedku pre transport na zemskom povrchu a vo vzduchu, motorový dopravný prostriedok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.05.2022 
   Maximálna platnosť do  10.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3634851
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 31.03.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3634851
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 12.03.2021 Typ Doručené
2c Opis 12.03.2021 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.05.2021 Typ Odoslané
EP 3634851
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku