Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3595990
(11)  Číslo patentu  40857 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18730733.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3595990 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202017103459 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 43/08  G01P 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/065149 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/224646 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Steute Technologies GmbH&Co. KG; Brückenstr. 91, 325 84 Löhne; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEGGER Christof; Hoppenstrasse 35, 324 57 Porta Westfalica; DE;
BÖWERING Gabriel; Sundern 79, 325 49 Bad Oeynhausen; DE;
BOTH Carsten; Postillionweg 38, 324 29 Minden; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Rádiový senzorový modul na detekciu kontajnerov na materiál 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.06.2023 
   Maximálna platnosť do  08.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3595990
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 29.11.2022 58,00 EUR 28.12.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 02.12.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3595990
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3595990
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie správneho poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.11.2022 Typ Odoslané
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 01.12.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.12.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.12.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP) 05.12.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 05.12.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.12.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 22.12.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.01.2023 Typ Odoslané
EP 3595990
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku