Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3642382
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18729895.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3642382 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17177407 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 10/60  C23C 10/30  B21C 1/00  B21F 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/063955 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/233986 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NV Bekaert SA; Bekaertstraat 2 West Vlaanderen, 8550 Zwevegem; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AGRESTI, Simone; Via Santa Maria Maddalena 29, 59100 Prato; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Drôt s jadrom z ocele a poťahom z kovovej zliatiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3642382
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3642382
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2021 Typ Platba
EP 3642382
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku