Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3630092
(11)  Číslo patentu  40155 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18727014.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3630092 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700058311 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/355  A61K 47/14  A61K 47/24  A61P 31/04  A61P 31/10  A61K 9/00  A61K 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/063926 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/219862 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HULKA S.R.L.; Viale della Scienza, 26, 451 00 Rovigo; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PANIN Giorgio; Via Vittorio Veneto 48/B, 451 00 Rovigo; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(54)  Názov  Formulácia na báze vitamínu E alebo jeho esteru na liečbu bakteriálnych a plesňových biofilmov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.05.2023 
   Maximálna platnosť do  28.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3630092
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3630092
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.05.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3630092
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3630092
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku