Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3630098
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18726791.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3630098 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PA201700313, PA201700538 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2017, 29.09.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4045  A61K 31/445  A61K 31/496  A61K 31/505  A61K 31/27  A61K 31/55  A61K 45/06  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/063402 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/215478 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  H. Lundbeck A/S; Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WINDFELD, Kristian; c/o H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kombinácia antagonistu 5-HT6 receptora a inhibítora acetylcholínesterázy na použitie pri liečení alzheimerovej choroby u subpopulácie pacientov nesúcich alely ApoE4 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3630098
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3630098
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 23.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 23.04.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 23.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
EP 3630098
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku