Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3625228
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18725498.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3625228 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2017/061989 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 413/14  C07D 405/12  C07D 409/04  C07D 409/12  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/062844 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/210988 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Idorsia Pharmaceuticals Ltd; Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSS, Christoph; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH;
CORMINBOEUF, Olivier; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH;
FRETZ,Heinz; Oertli 40c, 3654 Gunten; CH;
LYOTHIER, Isabelle; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH;
POZZI, Davide; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH;
RICHARD-BILDSTEIN, Sylvia; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH;
SIENDT, Hervé; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH;
SIFFERLEN, Thierry; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Deriváty pyrimidínu ako modulátory receptora PGE2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3625228
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3625228
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3625228
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku