Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3649191
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18724527.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3649191 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017211247 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 7/00  C08L 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/062284 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/007570 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Continental Reifen Deutschland GmbH; Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAJAN, Vipin; Im Haspelfelde 33, 30173 Hannover; DE;
EICHHORST, Christoph; Kriegerstrasse 15, 30161 Hannover; DE;
SCHMAUNZ-HIRSCH, Cornelia; Bleichenstrasse 67I, 31515 Wunstorf; DE;
KRAMER, Thomas; Höhenstrasse 92, 32049 Herford; DE;
RECKER, Carla; Blumenhagenstrasse 13, 30167 Hannover; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kaučuková zmes zosieťovateľná sírou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3649191
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3649191
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3649191
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2022 Typ Doručené
Opis 06.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.04.2022 Typ Odoslané
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP) 18.05.2022 Typ Odoslané
EP 3649191
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku