Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3672778
(11)  Číslo patentu  40567 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18723801.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3672778 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017214756 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 48/305  B29C 48/49  B29C 48/16  B29D 30/00  B29C 48/30  B29C 48/07  B29D 30/52  B29L 30/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/061760 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/037901 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Continental Reifen Deutschland GmbH; Vahrenwalder Str. 9, 301 65 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WICHMANN Peter; Am Gänseberg 6, 315 35 Neustadt; DE;
REINHARDT Thomas; Im Fuchsbachtal 19, 308 90 Barsighausen; DE;
DISSELHOFF Stephan; Am Schloss 15, 293 36 Nienhagen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Predbežné tvárniace zariadenie na polohovanie vytláčaných kaučukových zmesí a vytláčací tvárniaci systém na tvárnenie vytláčaných kaučukových zmesí obsahujúce uvedené predbežné tvárniace zariadenie na získanie celkového kaučukového prvku, ako aj zodpovedajúce vytlačovacie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2023 
   Maximálna platnosť do  08.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3672778
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3672778
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3672778
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 3672778
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku