Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3609637
(11)  Číslo patentu  40371 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18722727.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3609637 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700042094 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 17/10  B22D 17/20  B22D 17/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/052548 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/189702 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ITALPRESSEGAUSS S.P.A.; Via Trento 178, 250 20 Capriano Del Colle (Brescia); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PEZZOLI Andrea; c/o Italpresse Industrie S.p.A.Via Trento 178, 250 20 Capriano del Colle Brescia; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Stroj na tlakové liatie s automatickým systémom preplachovania vzduchom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2023 
   Maximálna platnosť do  11.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3609637
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3609637
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3609637
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3609637
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku