Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3583826
(11)  Číslo patentu  40445 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18722195.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3583826 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20170090 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 45/20  H05B 45/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/050913 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/150342 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medricky, Hynek; Sazavska 2031/32, 120 00 Prague; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Medricky Hynek; Sazavska 2031/32, 120 00 Prague; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  LED lampa pozostávajúca zo svietiacich diód (LED) s cirkadiánne nastaviteľným režimom vyžarovaného svetla na zabezpečenie jej zdravotnej bezpečnosti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.02.2024 
   Maximálna platnosť do  14.02.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3583826
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3583826
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.12.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3583826
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 27.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2022 Typ Odoslané
EP 3583826
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku