Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3619387
(11)  Číslo patentu  38200 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18721808.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3619387 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PA201770314, 17173577 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2017, 30.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05D 7/085  E05D 7/12  E05F 1/12  E05D 7/082  E05D 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/061721 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/202915 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VKR Holding A/S; Breeltevej 18, 2970 Hørsholm; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ØHLENSCHLÆGER, Terkel; c/o VKR Holding A/S Breeltevej 18, 2970 Hørsholm; DK;
HOLM, Michael Galsgård; c/o VKR Holding A/S Breeltevej 18, 2970 Hørsholm; DK;
TOBIAS, Esben Nordstrøm; c/o VKR Holding A/S Breeltevej 18, 2970 Hørsholm; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Šupáková Andrea, JUDr.; Cukrová 14, 811 08 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Záves pre okno, okno obsahujúce súbor takýchto závesov a spôsob inštalácie takého okna 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Maximálna platnosť do  07.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2021 21/2021 SC4A
 
EP 3619387
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3619387
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 22.10.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 22.10.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.10.2021 Typ Odoslané
EP 3619387
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku