Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3596389
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18720953.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3596389 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20170140 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23D 14/22  F23D 14/32  F27B 3/20  F27D 99/00  F23D 99/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2018/000011 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/166544 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HTT Engineering, Spol. S R.O.; Cimburkova 567/10, 612 00 Brno - Ponava; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRHEL, Jaroslav; Hamry nad Sazavou 475, 591 01 Hamry nad Sazavou; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kombinovaný horák pre vháňanie oxidačného plynu a paliva do taviacej pece 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3596389
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 10.03.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3596389
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 3596389
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku