Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3583279
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18720406.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3583279 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500152017 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 15/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2018/050003 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/151685 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zepelin, S.r.o.; Gen. M. R. Stefánika 7061, 911 01 Trencín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BREZAN, Juraj; Kubranská 1729/284, 911 01 Trencín; SK;
HODÁK, Henrich; Opatovská 210/122, 911 01 Trencín; SK;
OCHODNICKY, Pavol; Tichá ul. 13, 911 01 Trencín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(54)  Názov  Nafukovací nosník a použitie tohto nafukovacieho nosníka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3583279
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3583279
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.03.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3583279
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2022 Typ Odoslané
EP 3583279
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku