Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3630654
(11)  Číslo patentu  40723 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18720378.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3630654 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700058491 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/052797 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/220452 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Granitifiandre Societa' Per Azioni; 112 Via Radici Nord, 420 14 Castellarano (RE); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARCHI Domenico; 2, Via Guilgua, 420 31 Baiso; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Spôsob prepravy a ukladania keramických dosiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.04.2023 
   Maximálna platnosť do  23.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3630654
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3630654
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3630654
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.11.2022 Typ Odoslané
EP 3630654
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku