Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3612537
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18718452.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3612537 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201706133, 201721337 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.04.2017, 19.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 519/00  A61P 35/00  A61K 47/68  C07K 5/062   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/059846 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/192944 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medimmune Limited; Milstein Building Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOWARD Philip Wilson; c/o MedImmune LimitedMilstein BuildingGranta Park, CambridgeCambridgeshire CB21 6GH; GB;
GREGSON Stephen John; c/o MedImmune LimitedMilstein BuildingGranta Park, CambridgeCambridgeshire CB21 6GH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3612537
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3612537
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3612537
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Odoslané
EP 3612537
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku