Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3603333
(11)  Číslo patentu  40438 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18717855.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3603333 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201705206 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 6/06  H05B 6/10  A24F 47/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/057835 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/178114 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nicoventures Trading Limited; Globe House 1 Water Street, London WC2R 3LA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ABI AOUN Walid; c/o British American Tobacco (Investments) Limited Globe House1 Water Street, London, Greater London WC2R 3LA; GB;
FALLON Gary; c/o British American Tobacco (Investments) Limited Globe House1 Water Street, London, Greater London WC2R 3LA; GB;
WHITE Julian Darryn; William James House Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0WX; GB;
HORROD Martin Daniel; William James House Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0WX; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Prístroj pre rezonančný obvod 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.03.2023 
   Maximálna platnosť do  27.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3603333
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3603333
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3603333
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2022 Typ Odoslané
EP 3603333
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku