Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3600309
(11)  Číslo patentu  40432 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18717800.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3600309 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762477697 P, 201762482105 P, 201762586354 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.03.2017, 05.04.2017, 15.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4439  A61K 31/519  A61P 1/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/024345 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/183193 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Sciences, Inc.; 333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, CA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BATES Jamie Geier; c/o Gilead Sciences Inc. 333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, CA; US;
BRECKENRIDGE David Gordon Clarkson; c/o Gilead Sciences Inc. 333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, CA; US;
LILES John T.; c/o Gilead Sciences Inc. 333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, CA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Liečebné kombinácie na liečbu ochorení pečene 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.03.2024 
   Maximálna platnosť do  26.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3600309
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3600309
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.02.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3600309
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2022 Typ Odoslané
EP 3600309
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku