Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3582863
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18717111.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3582863 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1700029 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63C 19/06  A63C 19/08  A63G 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2018/050008 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/150209 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Globál Sport KFT.; Tömös utca 17., 4030 Debrecen; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOLNÁR, András; Homokkert utca 27., 4030 Debrecen; HU;
MOLNÁR, Andrea; Komjádi Béla utca 3., 3/18., 1023 Budapest; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Športové zariadenie pre materskú školu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3582863
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3582863
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 13.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2021 Typ Platba
EP 3582863
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku