Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3615014
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18717085.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3615014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1753577 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/135  A61K 9/00  A61K 9/10  A61P 25/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/059948 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/197307 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Algotherapeutix; 49 rue des nouvelles, 92150 Suresnes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRÉCO, Céline; 76 bd. de Reuilly, 75012 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Topická farmaceutická zlúčenina obsahujúca aspoň amtriptylín na liečbu periférnej neuropatickej bolesti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3615014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3615014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 09.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.11.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 09.11.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3615014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku