Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3606690
(11)  Číslo patentu  37985 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18717009.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3606690 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017107531 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22C 1/02  B22C 1/16  B22C 1/18  B22C 5/04  B22C 5/10  B22C 7/06  B22C 9/12  B22C 21/00  B22D 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/058793 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/185251 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Wiesenstrasse 23, 405 49 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REINOLD, Lukas Mirko; Ricklinger Straße 126, 30449 Hannover; DE;
SCHWEINEFUSS, Maria; Kleiststraße 12, 30163 Hannover; DE;
LUSTIG, Christian; Schützenstrasse 56c, 40211 Düsseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby lejacích foriem, jadier a z nich regenerovaných základných formovacích hmôt 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Maximálna platnosť do  05.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3606690
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3606690
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 07.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2021 Typ Odoslané
EP 3606690
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku