Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3606954
(11)  Číslo patentu  40406 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18715026.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3606954 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17164917 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/058385 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/185046 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CODARRI DEAK Laura; c/o Roche Glycart AG Wagistrasse 10, 8952 Schlieren; CH;
DENGL Stefan; c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2, 823 77 Penzberg; DE;
FISCHER Jens; c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2, 823 77 Penzberg; DE;
KLEIN Christian; c/o Roche Glycart AG Wagistrasse 10, 8952 Schlieren; CH;
SEEBER Stefan; c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2, 823 77 Penzberg; DE;
WEBER Patrick Alexander Aaron; c/o Roche Glycart AG Wagistrasse 10, 8952 Schlieren; CH;
ZWICK Adrian; c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2, 823 77 Penzberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Protilátky proti LAG3 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.04.2023 
   Maximálna platnosť do  03.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3606954
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3606954
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3606954
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.10.2022 Typ Odoslané
EP 3606954
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku