Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3596080
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18713016.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3596080 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1700108 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61P 19/00  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/051599 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/167630 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Richter Gedeon Nyrt.; Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BORZA, István; Margó Tivadar u. 218., H-1186 Budapest; HU;
ROMÁN, Viktor; Szent István út 3., 2030 Érd; HU;
ÉLES, János; Ördögszikla út 2., H-1121 Budapest; HU;
HADADY, Zsuzsa; Félegyházi T. u. 29., 4034 Debrecen; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Farmakologicky aktívne alicyklicky substituované pyrazolo[1,5-a]pyrimidínové deriváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3596080
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3596080
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3596080
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku