Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3601295
(11)  Číslo patentu  37861 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18711579.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3601295 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17164278 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 493/08  A01N 43/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/057397 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/177907 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF Agro B.V.; Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BENSON, Stefan; Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen; DE;
RACK, Michael; Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen; DE;
ALZNAUER, Christiane; Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen; DE;
GOETZ, Roland; Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen; DE;
WOLF, Bernd; Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Postup prípravy 2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.03.2022 
   Maximálna platnosť do  23.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3601295
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3601295
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.07.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.07.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 29.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 29.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3601295
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku