Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3599838
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18711181.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3599838 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2018584 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2018/050131 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/182403 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wennemars B.V.; Muldersstraat 2, 7722 TA Dalfsen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WENNEMARS-GERRITSEN, Reinetta Maria Geertruida; Muldersstraat 2, 7722 TA Dalfsen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Systém na podávanie krmiva zvieratám  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3599838
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3599838
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 25.11.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2021 Typ Platba
EP 3599838
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku