Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3631607
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18710477.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3631607 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17172764 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/041  B32B 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/056373 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/215106 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEBER, Patrick; Luisenstrasse 144, 52477 Alsdorf; DE;
KLAUSS, Bastian; Rütscher Str. 8, 52072 Aachen; DE;
ZEISS, Michael; Schütz-von-Rode-Str. 11, 52134 Herzogenrath; DE;
EFFERTZ, Christian; Maarwinkel 34, 52080 Aachen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vrstvená sklenená tabuľa a spôsob jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3631607
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3631607
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 3631607
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku