Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3585996
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18710100.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3585996 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17305201 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02M 27/04  F02B 51/04  F23K 5/08  H01F 5/06  H01F 5/02  H01F 7/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2018/050415 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/154241 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Allemeersch, Jean Marc; 2 rue Malherbe, 54630 Richardmenil; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Allemeersch, Jean Marc; 2 rue Malherbe, 54630 Richardmenil; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na zníženie spotreby paliva motora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3585996
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3585996
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 05.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2021 Typ Platba
3 Plná moc 08.10.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 08.10.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3585996
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku