Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3596346
(11)  Číslo patentu  37872 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18710072.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3596346 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17161719 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 21/16  F16D 11/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/056698 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/167282 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vesuvius France S.A.; 68 Rue Paul Deudon, 59750 Feignies; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUBOIS, Laurent; 5 Rue de la République, 59131 Rousies; FR;
SCHABAILLIE, Etienne; 181 rue de l'Egalité, 59125 Trith Saint Léger; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Súprava na mechanické napojenie tyče na keramický prvok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.03.2022 
   Maximálna platnosť do  16.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3596346
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3596346
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 04.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 04.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3596346
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku