Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3582853
(11)  Číslo patentu  39215 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18708032.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3582853 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762460562 P, 201762479169 P, 201762551645 P, 201762551647 P, 201762551668 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.02.2017, 30.03.2017, 29.08.2017, 29.08.2017, 29.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 31/04  A61K 31/7084  C07F 9/6527  C07F 9/6574  C07H 19/213  A61P 37/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/018556 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/152450 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eisai R&D Management Co., Ltd.; 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM, Dae-Shik; Andover Massachusetts 01810; US;
FANG, Frank; Andover Massachusetts 01810; US;
ENDO, Atsushi; Andover Massachusetts 01810; US;
CHOI, Hyeong-Wook; Andover Massachusetts 01810; US;
HAO, Ming-Hong; Quincy Massachusetts 02171; US;
BAO, Xingfeng; Concord Massachusetts 01742; US;
HUANG, Kuan-Chun; Lexington Massachusetts 02421; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Cyklické di-nukleotidové zlúčeniny na liečbu rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.02.2023 
   Maximálna platnosť do  17.02.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3582853
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3582853
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.02.2022 99,50 EUR 5 11.02.2022 99,50 EUR
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.02.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3582853
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2022 Typ Platba
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 09.02.2022 Typ Odoslané
vnútrospisový list 10.02.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2022 Typ Odoslané
EP 3582853
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku