Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3582989
(11)  Číslo patentu  40727 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18706442.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3582989 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1862017 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 1/04  H01M 10/613  B60K 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/053354 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/149762 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mubea Carbo Tech GmbH; Eugen-Müller-Strasse 16, 5020 Salzburg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SPIELVOGEL Bernhard; Grubedt 11, 5271 Moosbach; AT;
SCHMITZ Sebastian; Schiffmanngasse 15, 5020 Salzburg; AT;
INSAM Guido; Wagnitzerstrasse 26, 8401 Kalsdorf; AT;
DORFINGER Herbert; Gassen 11, 4893 Zell am Moos; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Štruktúra a chránič batérie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.02.2023 
   Maximálna platnosť do  09.02.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3582989
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3582989
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.01.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3582989
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 04.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2022 Typ Odoslané
EP 3582989
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku