Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3585189
(11)  Číslo patentu  40343 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18703243.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.01.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3585189 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17157960 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 40/42  A24F 40/10  A24F 40/46  A24F 40/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/051730 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/153608 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SILVESTRINI Patrick Charles; Chemin de Maujobia 145, 2000 Neuchâtel; CH;
ZINOVIK Ihar Nikolaevich; Rue du Chasselas 20a, 2034 Peseux; CH;
FREDERICK Guillaume; Bellevue 11, 2206 Les-Geneveys-sur-Coffrane; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Systém generujúci aerosól a kartridž pre systém generujúci aerosól s dvojdielnym skladovacím oddielom pre kvapalinu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.01.2023 
   Maximálna platnosť do  24.01.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3585189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3585189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.01.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3585189
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 3585189
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku