Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3607264
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18700940.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.01.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3607264 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20175318 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 21/04  G01B 11/25  G06T 7/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2018/050016 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/185363 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oy Mapvision Ltd; Malminkartanonkuja 4, 00390 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEIKAS, Esa; Keltasirkuntie 6 B, 02660 Espoo; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém strojového videnia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3607264
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3607264
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 03.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zápise zmeny 12.10.2021 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3607264
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.10.2021 Oy Mapvision Ltd Oy Mapvision Ltd
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku