Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3573777
(11)  Patent Number   
(96)  European Application Number  18700776.0 
(96)  European Application Date  24.01.2018 
(97)  European Patent Number  3573777 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  20.01.2021 
(31)  Priority Number  201700007565 
(32)  Priority Date  24.01.2017 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  04.12.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date   
(51)  International Patent Classification  B21F 27/10   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2018/051657 
(87)  International Publication Number  WO 2018/138117 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A.; Via Leonardo da Vinci, 20, 330 10 Reana del Rojale; IT 
(72)  Inventor(s)  DEL FABRO, Giorgio; Via Zanon 18/10, 33100 Udine; IT 
(74)  Attorney(s)  ANIMUS, patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta č. 9, P. O. Box 51, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Title  Zariadenie a spôsob na výrobu oceľovej siete 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent   
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
EP 3573777
S/N Fee Title Date Year Fee
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 09.03.2021 4 82,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3573777
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.03.2021 Type Delivered
1a Opis 24.03.2021 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Type Sent document
3 Doplnenie materiálov 23.04.2021 Type Delivered
3a Plná moc 23.04.2021 Type Delivered
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.04.2021 Type Payment
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.04.2021 Type Sent document
EP 3573777
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku