Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3573777
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18700776.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.01.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3573777 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700007565 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21F 27/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/051657 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/138117 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A.; Via Leonardo da Vinci, 20, 330 10 Reana del Rojale; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEL FABRO, Giorgio; Via Zanon 18/10, 33100 Udine; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS, patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta č. 9, P. O. Box 51, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na výrobu oceľovej siete 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3573777
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 09.03.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3573777
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 24.03.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
EP 3573777
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku