Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3492593
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18214711.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3492593 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462042075 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/09  A61K 38/46  A61P 7/00  A61K 35/12  A61K 35/28  C07K 14/47  C12N 9/22  C12N 15/113   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Children's Medical Center Corporation; 55 Shattuck Street, Boston, MA 02115; US;
Sangamo Therapeutics, Inc.; 7000 Marina Blvd, Brisbane, CA 94005; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORKIN, Stuart H.; c/o Children's Medical Center Corporation 55 Shattuck Street, Boston, MA Massachusetts 02115; US;
REIK, Andreas; c/o Sangamo Therapeutics, Inc. 7000 Marina Blvd, Brisbane CA 94005; US;
URNOV, Fyodor; c/o Sangamo Therapeutics, Inc. 7000 Marina Blvd, Brisbane CA 94005; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3492593
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3492593
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3492593
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku