Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3482798
(11)  Číslo patentu  35943 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18213332.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3482798 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201019462, 201112332 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2010, 18.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62B 1/10  A62B 1/14  A62B 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2640473 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Latchways Plc.; Hopton Park, Devizes, Wiltshire SN10 2JP; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JONES, Owain; Latchways PLC Flat 5 46 Marshfield Road, Chippenham, Wiltshire SN15 1JT; GB;
JONES, Karl; Latchways PLC 3 Scholars Park Rowde, Devizes, Wiltshire SN10 2AH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Záchranný zostupový systém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2640473 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 02/2021 SC4A
 
EP 3482798
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3482798
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 30.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 17.12.2020 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.12.2020 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.12.2020 Typ Odoslané
EP 3482798
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku