Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3501269
(11)  Číslo patentu  35869 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18213289.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3501269 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15852017 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01J 25/15  A01J 25/13   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kalt Maschinenbau AG; Letziwiesstrasse 8, 9604 Lütisburg; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Waldburger, Peter; Austrasse 3, 9246 Niederbüren; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Lisovacie veko 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 2/2021 SC4A
 
EP 3501269
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3501269
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 30.11.2020 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 26.11.2021 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3501269
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 04.12.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.03.2023 Typ Odoslané
EP 3501269
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku