Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3536334
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18213178.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3536334 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261647615 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  13790444.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stemline Therapeutics Inc.; 750 Lexington Avenue, 11th Floor, New York, NY 10022; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CIRRITO, Thomas, P.; 475 48th Avenue Apt. 3703, Long Island City, NY New York 11109; US;
BERGSTEIN, Ivan; c/o Stemline Therapeutics, Inc. 750 Lexington Avenue 11th Floor, New York, NY New York 10022; US;
BROOKS, Christopher; 750 Lexington Avenue 11th Floor, New York, NY New York 10022; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Protirakovinové vakcíny cielené na rakovinové kmeňové bunky  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  13790444.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3536334
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3536334
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 21.09.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 21.09.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2021 Typ Platba
EP 3536334
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku