Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3474551
(11)  Číslo patentu  40019 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18211354.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3474551 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161537586 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/503  H04N 19/46  H04N 19/70  H04N 19/423  H04N 19/573  H04N 19/44  H04N 19/577   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2750387 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics Inc.; 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hendry Hendry; LG Electronics Inc., Convergence R&D Lab.221 Yangjae-dong,Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
Park Seungwook; LG Electronics Inc., Convergence R&D Lab.221 Yangjae-dong,Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
Lim Jaehyun; LG Electronics Inc., Convergence R&D Lab.221 Yangjae-dong,Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
Jeon Yongjoon; LG Electronics Inc., Convergence R&D Lab.221 Yangjae-dong,Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
Kim Chulkeun; LG Electronics Inc., Convergence R&D Lab.221 Yangjae-dong,Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
Kim Jungsun; LG Electronics Inc., Convergence R&D Lab.221 Yangjae-dong,Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
Park Naeri; LG Electronics Inc., Convergence R&D Lab.221 Yangjae-dong,Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
Jeon Byeongmoon; LG Electronics Inc., Convergence R&D Lab.221 Yangjae-dong,Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
Park Joonyoung; LG Electronics Inc., Convergence R&D Lab.221 Yangjae-dong,Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Inter predikčný spôsob vykonaný dekodovacím zariadením, spôsob kódovania videa vykonaný kódovacím zariadením a dekodérom čitateľné úložné médium ukladajúce informácie kódovaného videa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2750387 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3474551
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3474551
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.08.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3474551
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2022 Typ Odoslané
EP 3474551
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku