Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3663647
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18211081.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3663647 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23J 15/00  F23L 9/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Doosan Lentjes GmbH; Daniel-Goldbach-Strasse 19, 408 80 Ratingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krüll, Ferdinand; Mörsenbroicher Weg 199, 40470 Düsseldorf; DE;
Boev, Nikolay; Kieskaulerweg 152, 51109 Köln; DE;
Brosch, Björn; Havelring 39, 45136 Essen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spaľovacie zariadenie s dýzou, reaktor na čistenie spalín s dýzou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3663647
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3663647
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 26.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 26.02.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 26.02.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2021 Typ Odoslané
EP 3663647
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku