Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3473714
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18209686.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3473714 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261657180 P, 12171335 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.06.2012, 08.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  13727611.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DuPont Nutrition Biosciences ApS; Langebrogade 1, 1411 Copenhagen K; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CRAMER Jacob Flyvholm; Kragelunds Allé 10, 8270 Højbjerg; DK;
LARSEN Morten Krog; Borumtoften 4, DK-8471 Sabro; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Polypeptidy s transgalaktozylačnou aktivitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  13727611.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3473714
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3473714
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.05.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3473714
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 3473714
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku