Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3492673
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18208979.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3492673 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017128329 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 3/16  E04H 4/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aquacomet GmbH; Karlsburger Strasse 63, 818 29 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grieger Dominik; Bennobergstr. 37, 844 27 St. Wolfgang; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Upevňovacie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3492673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 28.07.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3492673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3492673
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2022 Typ Doručené
Opis 07.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Typ Odoslané
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 11.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.07.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP) 01.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3492673
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku