Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3542817
(11)  Číslo patentu  39975 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18207707.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3542817 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16101009 P, 16582909 P, 22473909 P, 28566409 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2009, 01.04.2009, 10.07.2009, 11.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/118  A61K 39/39  C07K 16/10  A61K 39/00  A61P 31/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2408476 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  International AIDS Vaccine Initiative; 125 Broad Street, 9th Floor, 100 04 New York, NY; US;
Theraclone Sciences, Inc.; Seattle Life Sciences Building 1124 Columbia Street Suite 300, 981 04 Seattle, WA; US;
The Scripps Research Institute; 10550 North Torrey Pines Road, 920 37 La Jolla, CA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Frey Steven; 80 Oak Hill Dr., 275 23 Apex, NC; US;
Simek-Lemos, Melissa Danielle, De Jean De St. Marcel; 55 Coventry Loop, 103 12 Staten Island, NY; US;
Chan-Hui Po-ying; 2485 132 Avenue SE, 980 05 Bellevue, WA; US;
Mitcham Jennifer; 20330 NE 85th Street, 980 53 Redmond, WA; US;
Olsen Ole; 5309 117th Street SE, 982 08 Everett, WA; US;
Moyle Matthew; 5 Bentagrass Lane, 064 70 Newton, CT; US;
Phogat Sanjay K.; 8027 Admiralty Place, 217 01 Frederick, MD; US;
Burton Dennis; 6044 Beaumont Avenue, 920 37 La Jolla, CA; US;
Walker Laura Marjorie; 239 Mitchell Brook Road, 050 55 Norwich, VT; US;
Koff Wayne; 7 Night Heron Drive, 117 90 Stony Brook, NY; US;
Kaminsky Stephen; 5204 Delafield Avenue, 104 71 Bronx, NY; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Protilátky neutralizujúce vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2408476 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.09.2022 17/2022 SC4A
 
EP 3542817
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3542817
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.03.2023 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3542817
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.08.2022 Typ Odoslané
EP 3542817
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku