Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3483163
(11)  Číslo patentu  37925 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18206943.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3483163 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13183385 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3041843 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROEVER, Stephan; Auf der Neusetze 19, 79594 Inzlingen; DE;
ROGERS-EVANS, Mark; Rosenweg 6, 4103 Bottmingen; CH;
NETTEKOVEN, Matthias; Ruetteweg 3, 79639 Grenzach-Wyhlen; DE;
SCHMITT, Sébastien; 9 rue de l'Eglise, 68220 Hagenthal-le-Bas; FR;
GRETHER, Uwe; Kirchgasse 4, 79588 Efringen-Kirchen; DE;
KIMBARA, Atsushi; c/o Chugai Pharmaceutical Co., Ltd 1-135 Komakado Gotemba, Shizuoka, 412-8513; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Triazolo[4,5-d]pyrimidínové deriváty ako antagonisty receptora CB2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3041843 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.09.2022 
   Maximálna platnosť do  03.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3483163
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3483163
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3483163
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku