Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3653617
(11)  Číslo patentu  36209 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18206826.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3653617 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zanoprima Lifesciences Limited; 5th Floor Charles House 108-110 Finchley Road, London, Greater London NW3 5JJ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MCCAGUE, Raymond; 5th Floor, Charles House, 108-110 Finchley Road, London, NW3 5JJ; GB;
NARASIMHAN, Ashok Srinivasan; 5th Floor, Charles House, 108-110 Finchley Road, London, NW3 5JJ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy (S)-nikotínu z myosmínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 04/2021 SC4A
 
EP 3653617
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 15.12.2020 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 13.10.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3653617
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 04.12.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 04.12.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 21.12.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.02.2021 Typ Odoslané
EP 3653617
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku