Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3473255
(11)  Číslo patentu  39573 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18204242.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3473255 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12199302, 13190393 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2012, 25.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/573  A61K 9/00  A61P 11/00  A61K 47/02  A61K 47/10  A61K 9/08  A61K 31/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2934544 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH; Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AVEN, Michael; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents Binger Straße 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN; DE;
ALBRECHT, Balazs; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents Binger Straße 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN; DE;
FRANZMANN, Benjamin; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents Binger Straße 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN; DE;
HAUSMANN, Matthias; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents Binger Straße 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN; DE;
LAMAR, Janine; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents Binger Straße 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN; DE;
LANG, Ingo; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents Binger Straße 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Farmaceutická formulácia obsahujúca ciklezonid 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2934544 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 3473255
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3473255
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.12.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3473255
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.06.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.03.2023 Typ Odoslané
EP 3473255
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku